حذف معاملات خرید گروهی در بورس


حذف معاملات خرید گروهی در بورس

دستورالعمل عرضه اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مصوب 1392,10,21

اين دستورالعمل در اجراي مواد ۷ و ۱۰ آئين‌نامة معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران (مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار) در ۲۴ ماده و ۲۲ تبصره در تاريخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۹۲ به تصويب هيأت ‌مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

فصل اول : تعاريف و اصلاحات

ماده ۱ : اصطلاحات و واژه‌هايي كه در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴مجلس شوراي‌ اسلامي، آئين‌نامة معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل نحوة انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار رفته‌اند. واژه‌هاي ديگر داراي معاني زير مي‌باشند:

۱ -اطلاعيه عرضة اوليه: اطلاعيه‌اي است كه توسط بورس، طبق فرم مصوب هيأت مديرة بورس و براساس مقررات منتشر مي‌شود.

۲ -بورس: بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) است.

۳ -دامنه قيمت: پايين‌ترين تا بالاترين قيمتي است كه كارگزار در دورة ثبت سفارش مي‌تواند سفارش‌هاي دريافتي از مشتريان را در آن بازه ثبت نمايد.

۴ -دستورالعمل پذيرش: دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب هيأت مديرة سازمان است.

۵ -دوره ثبت سفارش: دورة زماني است كه طي آن، سفارش‌هاي خريد مشتريان در عرضة اوليه به روش ثبت سفارش، در سامانة معاملات ثبت مي‌شود.

۶ -رويه تسهيم به نسبت۱: شيوة تخصيصي است كه مطابق آن سهام تخصيص‌يافته به هر سفارش، معادل حجم سفارش ثبت شده تقسيم بر كل سفارش‌هاي ثبت شده، ضربدر كل سهام قابل عرضه است.

۷ -سقف تعهد خريد: حداكثر ميزاني كه در هر عرضه، خريد آن توسط مدير عرضه و گروه متعهدين تعهد مي‌شود.

۸ -سهامداران متعهد عرضه: از جمله سهامداران مديريتي شركت هستند كه در عرضة اوليه به روش حراج، انجام عرضه را تعهد مي‌نمايند و نام ايشان توسط بورس در اطلاعية عرضة اوليه اعلام مي‌شود.

۹ -سهامدار مديريتي: هر سهامداري كه يكي از شرايط زير را داشته باشد سهامدار مديريتي است:

الف) اشخاص حقيقي كه به واسطة سهامداري خود، اقوام نسبي از طبقه اول و دوم و يا اشخاص حقوقي تحت كنترل خود، مجموعاً مساوي يا بيشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند.

ب) اشخاص حقوقي كه به واسطة سهامداري خود، اشخاص حقوقي تحت كنترل و يا اشخاص حقوقي با كنترل‌‌كنندة مشترك مجموعاً مساوي يا بيشتر از ۵ درصد سهام ناشر را داشته باشند.
۱ -عرضة اوليه به روش حراج: عرضه‌اي است كه بر مبناي رقابت خريداران انجام مي‌شود.
۲-عرضة اوليه به روش گشايش: عرضه‌اي است كه پس از رقابت همزمان خريداران و فروشندگان با يك حراج ناپيوسته انجام مي‌شود.
۳-عرضة اوليه به روش ثبت سفارش: عرضه‌اي است كه براساس سفارش‌هاي ثبت شده در دورة ثبت سفارش و طبق ضوابط اين دستورالعمل انجام مي‌شود.
۴-گروه متعهدين: گروهي است كه بابت تعهد خريد سهام در عرضة اوليه توسط مدير عرضه تشكيل مي‌شود. يك يا چند نهاد مالي داراي مجوز از سازمان، اعضاي گروه مذكور را تشكيل مي‌دهند و طبق قرارداد مربوطه و ضوابط اين دستورالعمل به صورت تضامني به همراه مدير عرضه، مسئوليت تعهد خريد سهام را بر عهده مي‌گيرند.
۵-مدير عرضه: كارگزار يا شركت تأمين سرمايه‌اي است كه مديريت عرضة اولية سهام در عرضه اوليه به روش ثبت سفارش را بر عهده مي‌گيرد.
۶-ناشر پذيرفته شده: ناشري است كه اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده است.

فصل دوم : ضوابط كلي عرضه اوليه

ماده ۲ : عرضة اوليه منوط به پذيرش و درج سهام براساس دستورالعمل پذيرش و افشاي كامل اطلاعات مطابق با دستورالعمل افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان و ساير مقررات مربوط به بورس است.

ماده ۳ : سهام عرضه شده در عرضة اولية ناشران دولتي مطابق مقررات مربوط به عرضه‌هاي دولتي و براي ساير ناشران حداقل ۱۰ درصد از سهام شركت است. به هر ترتيب سهام بايد به گونه‌اي عرضه شود كه طي حذف معاملات خرید گروهی در بورس زماني كه هيأت پذيرش تعيين مي‌نمايد و حداكثر شش ماه پس از درج نام شركت مي‌باشد، سهام شناور آزاد شركت، حد نصاب‌هاي تعيين شده در دستورالعمل پذيرش را احراز نمايد.

تبصره ۱ : تغيير در ميزان عرضة اوليه سهام ناشران، با تصويب هيأت پذيرش، امكان‌پذير خواهد بود.

تبصره ۲ : سهامداران مديريتي و ناشر پذيرفته شده مسئول ايفاي تعهدات موضوع اين ماده مي‌باشند.

ماده ۴ : كليه عرضه‌هاي اوليه سهام با روش ثبت سفارش انجام مي‌شود مگر اينكه هيأت پذيرش بنا به پيشنهاد بورس روش ديگري را براي عرضه اوليه تعيين ‌نمايد.

ماده ۵ : محدوديت دامنة نوسان قيمت روزانه از اولين روز كاري بعد از عرضة اوليه، روي نماد معاملاتي ناشر پذيرفته شده اعمال خواهد شد.

ماده ۶ : كارگزاران پس از انتشار اطلاعية عرضة اولية سهام توسط بورس نسبت به اخذ سفارش خريد از متقاضيان اقدام خواهند كرد. كلية سفارش‌هاي اخذ شده جهت عرضه اوليه، بايد به قيمت محدود باشند.

ماده ۷ : بورس مي‌تواند جهت خريد هر مشتري، هر كارگزار و يا هر ايستگاه معاملاتي سقف مشخصي تعيين و در اطلاعية عرضة اوليه اعلام نمايد.

تبصره ۱ : بورس مي‌تواند محدوديت‌هاي موضوع اين ماده را طي جلسة معاملاتي تغيير دهد، مشروط به آنكه قبل از اعمال، موضوع را از طريق سامانة معاملاتي به اطلاع كارگزاران برساند.

تبصره ۲ : اعمال تغييرات، حذف يا اصلاح سفارش‌ها مطابق با شرايط اين ماده به دستور بورس توسط كارگزاران بايد انجام شود.

تبصره ۳ : عدم رعايت سقف‌هاي موضوع اين ماده و دستورات بورس در اين خصوص، تخلف كارگزار بوده و موضوع، جهت رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد. در عين حال بورس مي‌تواند سفارش‌هايي كه موجب نقض سقف‌هاي موضوع اين ماده يا دستورات بورس شده است را رأساً اصلاح يا حذف نمايد. در اين موارد، كلية مسئوليت‌هاي احتمالي ناشي از اصلاح يا حذف سفارش بر عهدة كارگزار مربوطه است و بورس مسئوليتي ندارد.

فصل سوم : عرضه اوليه به روش ثبت سفارش

ماده ۸ : به منظور عرضة اوليه به روش ثبت سفارش، مدير عرضه بايد حداقل ۷ روز كاري قبل از آغاز ثبت سفارش، گزارشي حداقل شامل مشخصات مدير عرضه، تاريخ ثبت سفارش، كف قيمت و دامنة قيمت در ثبت سفارش، تعداد سهام قابل عرضه و حسب مورد سقف تعهد خريد، اعضاي گروه متعهدين و تعهدات ايشان رامطابق فرم بورس پس از تأييد ناشر پذيرفته شده، سهامداران عمدة عرضه‌كننده و مدير عرضه به بورس ارسال نمايد. بورس، پس از موافقت با عرضة اوليه، اين اطلاعات را در اطلاعية عرضة اوليه قيد نموده و حداقل ۲ روز كاري قبل از ثبت سفارش منتشر مي‌نمايد.

تبصره - دامنة قيمت نمي‌تواند بيشتر از 20 درصد كف قيمت پيشنهادي باشد.

ماده ۹ : سقف تعهد خريد حداكثر ۵۰ درصد سهام قابل عرضه است و در هر عرضة اوليه به پيشنهاد مدير عرضه، توسط بورس تعيين مي‌شود. به هر ترتيب سقف تعهد خريد بايد به گونه‌اي تعيين شود كه در صورت انجام تعهد خريد، معاملة انجام شده كمتر از نصاب‌هاي معاملات عمده باشد.

ماده ۱۰ : در عرضه اوليه به روش ثبت سفارش عرضة اولية موفق، عرضه‌اي است كه طي آن حداقل به ميزان مابه‌التفاوت سهام قابل عرضه و سقف تعهد خريد، توسط اشخاصي غير از مدير عرضه و گروه متعهدين خريداري شود.

تبصره ۱ : در صورتي‌كه با توجه به سفارش‌هاي ثبت شده، امكان عرضة موفق وجود نداشته باشد، دامنة قيمت پيشنهادي در پايان دورة ثبت سفارش، براي يك بار قابل بازنگري است مشروط به آنكه كف قيمت جديد حداكثر ۱۰درصد كمتر از كف قيمت اوليه باشد. درخواست بازنگري توسط مدير عرضه به بورس ارايه خواهد شد.

تبصره ۲ : در صورت عرضة اوليه ناموفق، چنانچه مدير عرضه درخواست بازنگري دامنة قيمت را نداشته باشد، مي‌تواند با موافقت بورس عرضة اوليه را به زمان ديگري موكول نمايد. عرضة مجدد منوط به طي مراحل موضوع مادة ۸ اين دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۱۱ : مدير عرضه به تنهايي يا به همراه گروه متعهدين بايد تعهد نمايد كه سهام خريداري نشده در عرضة اوليه را تا سقف تعهد خريد از سهام قابل عرضه خريداري نمايد در هر حال، مسئوليت اجراي تعهد خريد سهام بر عهدة مدير عرضه خواهد بود.

تبصره ۱ : مديرعرضه و گروه متعهدين بايد به تشخيص بورس كفايت سرمايه كافي را جهت ايفاي تعهد خريد را داشته باشند.

تبصره ۲ : حقوق، وظايف و سقف تعهد خريد هر يك از اعضاي گروه متعهدين در خصوص تعهد موضوع اين ماده در قرارداد فيمابين كه به تأييد بورس مي‌رسد، مشخص مي‌شود.

ماده ۱۲ : كارگزاران موظفند، سفارش‌هاي دريافتي از مشتريان را براساس اولويت زماني دريافت سفارش در دورة ثبت سفارش، وارد سامانة معاملات كنند.

تبصره ۱ : واحد پاية سفارش، حداقل و حداكثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش‌ها در دورة ثبت سفارش براي هر عرضه اوليه توسط بورس تعيين و قبل از شروع دورة ثبت سفارش از طريق سايت رسمي بورس و سامانة معاملاتي به اطلاع عموم خواهد رسيد.

تبصره ۲ : سفارش‌هاي خريد بايد با كد معاملاتي مشتري ثبت شود و ثبت سفارش‌ها با كد گروهي مجاز نيست.

تبصره ۳ : سفارش‌هاي ثبت شده در دورة ثبت سفارش قابل اصلاح يا حذف هستند. پس از پايان اين دوره، ورود، حذف يا اصلاح سفارش‌ها مجاز نيست.

ماده ۱۳ : دورة ثبت سفارش حداكثر يك روز كاري بوده و ساعت شروع و پايان آن توسط بورس تعيين و اعلام مي‌شود. در صورت بازنگري در دامنة قيمت، دورة ثبت سفارش براي يك روز كاري ديگر تمديد مي‌شود. در اين حالت، سفارش‌هاي ثبت شده در دورة ثبت سفارش قبلي حذف و سفارش‌گيري مجدداً در دامنة قيمتي جديد انجام مي‌شود.

ماده ۱۴ : طي دورة ثبت سفارش، اطلاعات مربوط به سفارش‌هاي ثبت شده شامل حجم و قيمت سفارش‌ها و متقاضيان خريد منتشر نمي‌شود و كارگزاران، مدير عرضه و فروشنده نيز به اطلاعات مزبور دسترسي ندارند. در پايان دوره ثبت سفارش صرفاً اطلاعات حجم و قيمت سفارش‌هاي ثبت شده در اختيار مدير عرضه قرار مي گيرد.

تبصره - اجراي اين ماده منوط به فراهم شدن شرايط فني با اعلام بورس خواهد بود.

ماده ۱۵ : در پايان دورة ثبت سفارش، عرضه سهام با يك قيمت و به شرح زير انجام مي‌شود:

۱ -در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده با قيمتي معادل سقف دامنه تعيين شده بيش از كل سهام قابل عرضه باشد، قيمت عرضه معادل قيمت سقف بوده و تخصيص سهام براساس رويه تسهيم به نسبت انجام مي‌شود.

۲ -در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده در دامنه قيمت، مساوي يا بيشتر از تعداد كل سهام قابل عرضه باشد، قيمت عرضه، قيمت واحدي است كه با آن قيمت كل سهام قابل عرضه معامله شود.

۳ -در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده كمتر از تعداد كل سهام قابل عرضه ولي به گونه‌اي باشد كه پس از اعمال تمام يا بخشي از تعهد خريد، كل سهام قابل عرضه معامله شود، قيمت عرضه معادل قيمت كف خواهد بود. در اين حالت مدير عرضه ملزم به ايفاي تعهد خريد مي‌باشد و بدين منظور وي بايد سفارش خريدي با قيمت كف و به ميزان مابه‌التفاوت سفارش‌هاي وارد شده و سفارش‌هاي قابل عرضه را ارايه نمايد.

۴ -در صورتي كه حجم كل سفارش‌هاي ثبت شده به گونه‌اي باشد كه با اعمال تعهد خريد نيز كل سهام قابل عرضه معامله نشود، عرضه انجام نمي‌شود.

تبصره -در محاسبه حجم كل سفارشات ثبت شده موضوع اين ماده، سفارشات ثبت شده توسط مدير عرضه و گروه متعهدين لحاظ نمي‌شود.

ماده ۱۶ : روابط مدير عرضه، سهامداران عمدة عرضه‌كننده و ناشر پذيرفته شده و حدود وظايف و مسئوليت‌هاي هريك همچنين حق‌الزحمة مدير عرضه در چارچوب سقف‌هاي مصوب سازمان در قرارداد فيمابين كه به تأييد بورس مي‌رسد تعيين مي‌شود.

فصل چهارم : عرضه اوليه به روش گشايش

ماده ۱۷ : در صورتي كه به تشخيص هيأت پذيرش ، سهام شناور آزاد شركت و تعداد سهامداران آن بزرگتر يا مساوي حد نصاب‌هاي بازار و تابلوي مربوطة سهام، موضوع دستورالعمل پذيرش باشد، عرضة اوليه به روش گشايش، بدون دامنة نوسان قيمت و به ترتيبي كه در ماده ۲۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران آمده است، انجام مي‌شود. قيمت پاياني سهم در روز عرضة اوليه، ميانگين موزون معاملات روزانة سهم در آن روز خواهد بود.

تبصره ۱ : اطلاعية عرضة اولية موضوع اين ماده، حداقل ۲ روز كاري قبل از عرضه، توسط بورس منتشر مي‌شود.

تبصره ۲ : مديرعامل بورس مي‌تواند كشف قيمت سهم موضوع اين ماده را به معاملة حجم مشخصي از سهام ناشر مشروط كند و در صورت عدم انجام معامله در حجم مشخص شده، معاملات را تأييد نكرده و عرضه را به جلسة ديگري موكول نمايد.

تبصره ۳ : در عرضة اوليه به روش فوق، بايد بخش معيني از سهام شركت كه توسط بورس تعيين مي‌شود، قابل معامله باشد.

ماده ۱۸ : بورس مي‌تواند محدوديت‌هايي به شرح ذيل در زمان عرضة اوليه به روش گشايش اعمال نمايد. در صورت اعمال هر يك از اين محدوديت‌ها، بورس ملزم است موضوع را به طور مقتضي قبل از گشايش نماد به منظور دريافت سفارش، اطلاع‌رساني كند:

۱ -ممنوعيت فروش مجدد سهام خريداري شده در همان جلسة معاملاتي توسط مشتريان،

۲ -محدوديت خريد در عرضه اوليه توسط سهامداران مديريتي.

تبصره - عدم رعايت محدوديت‌هاي اعلامي موضوع اين ماده، تخلف كارگزار بوده و موضوع، جهت رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد. در عين حال بورس مي‌تواند سفارش‌هايي كه موجب عدم رعايت محدوديت‌هاي موضوع اين ماده شده است را رأساً اصلاح يا حذف نمايد. در اين موارد، كلية مسئوليت‌هاي احتمالي ناشي از اصلاح يا حذف سفارش بر عهدة كارگزار مربوطه است و بورس مسئوليتي ندارد.

فصل پنجم : عرضه اوليه به روش حراج

ماده ۱۹ : قبل از عرضة اوليه به روش حراج، بورس اقدام به تعيين موارد زير مي‌نمايد:

۱ -حداقل تعداد سهام جهت عرضه در روز عرضه اوليه،

۲ -حداقل تعداد سهام كه عرضه‌كننده بايد به صورت تدريجي پس از عرضة اوليه، عرضه نمايد و مهلت زماني آن،

۳ -محدوديت خريد هر ايستگاه معاملاتي و يا هر كد مالكيت.

تبصره ۱ : ضوابط تعيين محدوديت‌هاي موضوع بند ۳ اين ماده توسط هيئت مديره بورس تصويب مي‌شود.

تبصره ۲ : تصميمات بورس در خصوص موارد موضوع اين ماده، بايد حداقل ۲ روز كاري قبل از عرضه توسط بورس اطلاع‌‌رساني ‌شود. تغيير در مفاد بند ۳ اين ماده منوط به اطلاع رساني آن توسط بورس تا قبل از گشايش نماد معاملاتي جهت عرضه اوليه، امكان پذير است.

ماده ۲۰ : كارگزار فروشنده مي‌تواند پس از گذشت حداقل ۱۰ دقيقه از زمان گشايش نماد اقدام به عرضة سهام نمايد. وي بايد عرضة سهام را به گونه‌اي انجام دهد كه تا پايان جلسة رسمي معاملاتي، عرضه انجام شود.

تبصره - كاهش مدت موضوع اين ماده در شرايط خاص به تشخيص مديرعامل بورس و موافقت سازمان امكان‌پذير است.

ماده ۲۱ : در صورتي كه كمتر از ۵۰ درصد از سهام آگهي شده براي عرضه اوليه به روش حراج در روز عرضة اوليه به فروش برسد، بورس مكلف است كلية معاملات را باطل نموده و عرضة اوليه را به روز ديگري موكول ‌نمايد.

ماده ۲۲ : كارگزاران براي خريد مي‌توانند از كد خريد گروهي استفاده نمايند و پس از آن با توجه به قيمت درخواست خريدها، اولويت زماني درخواست خريدها و منطقه جغرافيايي كه درخواست خريد در آن از متقاضي اخذ شده است نسبت به تخصيص سهام اقدام نمايند و حتي‌‌الامكان به همه متقاضياني كه درخواست خريد كتبي ارائه داده‌اند اعم از حقيقي و حقوقي، سهميه‌اي را تخصيص دهند. در هر صورت مسئوليت تخصيص عادلانه سهام بين مشتريان هر كارگزار در عرضه اوليه به عهدة وي خواهد بود.

ماده ۲۳ : سهامي كه در روز عرضة اوليه به فروش نمي‌رسد و يا معاملة آن باطل مي‌شود بايد طبق نظر مديرعامل بورس در روزهاي آتي عرضه شود.

ماده ۲۴ : در روز عرضة اوليه، صرفاً سهامداراني مي‌توانند سهام خود را عرضه نمايند كه در زمرة سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند.

3 گروهی که عامل ریزش بورس شدند/ رشد 16 درصدی ارزش معاملات خرد بازار سهام

ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی در بازار سرمایه امروز برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 758 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

3 گروهی که عامل ریزش بورس شدند/ رشد 16 درصدی ارزش معاملات خرد بازار سهام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه پس از یک روز تعطیلی باز هم با روندی نزولی آغاز به کار کرد و باتوجه به اینکه روز شنبه کانال یک میلیون و 500 هزار واحد پس از دو ماه از دست رفت و روند خروج سرمایه حقیقی برای هجدهمین روز متوالی ادامه داشت، امروز نیز بورس قرمزپوش کار خود را به پایان رساند.

برخی کارشناسان معتقدند، از دست رفتن مرز یک میلیون و 500 هزار واحد که تحلیلگران تکنیکال آن را سطح مهم حمایت شاخص می‌دانستند؛ می‌تواند اثر روانی مهمی بر بازار داشته باشد. کاهش ارزش معاملات خرد در روزهای گذشته به پایین ترین حد در سال 1401، نگرانی مهم دیگری است که بازار با آن دست و پنجه نرم می کند.

* رکود در بازار سرمایه عمیق تر شده است

رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره روند بورس طی معاملات روزهای آینده گفت: با توجه به شکسته شدن مرز 1.5 میلیون واحدی شاخص کل بورس جو کلی بازار سهام منفی ‌تر از روزهای گذشته بود و در چنین شرایطی اخبار سیاسی و تحرکات دیپلماتیک نیز نتوانسته است، جو کلی بازار را تغییر دهد.

وی ادامه داد: هر چند که برخی تحلیلگران امید داشتند که شاخص کل در معاملات امروز به کانال یک میلیون و پانصد هزار واحدی باز گردد، اما فشار گروه محصولات شیمیایی باعث افت شاخص های بورس شد. نکته نگران کننده بازار امروز به تشدید خروج پول حقیقی باز می‌گردد؛ در صورتی که این روند ادامه دار باشد، رکود در بازار عمیق تر شده و سایر بازارهای مالی برای سرمایه گذاران جذاب تر خواهد شد.

* افت دسته جمعی شاخص های بورس

در جریان معاملات روز دوشنبه، شاخص کل بورس با ریزش 10 هزار و 891 واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و 487 هزار و 622 واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی 73 صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس نیز با افت 6 هزار و 270 واحدی در سطح 409 هزار و 559 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی 1.51 درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس نیز 222 واحد پائین آمد و در سطح 19 هزار و 822 واحد قرار گرفت.

* رونق معاملات اوراق در بازار ثانویه

امروز ارزش کل معاملات بازار سرمایه به رقم 133 هزار و 190 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 128 هزار و 109 میلیارد تومان بود که 96 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

البته ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 16 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 273 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سرمایه 2 درصد بوده است.

* رشد خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و 758 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه رشد 113 درصدی داشته است.

سه گروه بیمه‌ و صندوق‌های بازنشستگی، فرآورده‌های نفتی، کک و محصولات شیمیایی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در میان صنایع، فلزات اساسی و هتل ها و رستوران‌ها شاهد بیشترین ورود پول حقیقی بودند.

در معاملات روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد)، شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) اختصاص داشت و نمادهای فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، شرانل (نفت ایرانول) و ویسا (سرمایه گذاری ایساتیس پویا) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* کاهش ارزش صف‌های خرید بورس

درجریان معاملات روز دوشنبه، 100 سهم با رشد قیمت و 506 نماد نیز با کاهش قیمت روبرو شدند. تعداد 5 سهم در صف خرید و 100 نماد نیز در صف فروش باقی ماندند.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 75 درصد افزایش یافت و 215 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 55 درصد افت کرد و در رقم 58 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای سکرد (شرکت سیمان کردستان)، تکنو (شرکت تکنو تار) و خچرخش (شرکت چرخشگر) در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به سهم های شاوان (شرکت پالایش نفت لاوان)، غنوش (نوش مازندران) و قچار (فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال) تعلق داشت.

استقبال بورس از حذف معاملات گروهی

معاون بازار شرکت بورس به استقبال بازار از حذف معاملات گروهی اشاره کرد و گفت:با حذف معاملات گروهی، معاملات شفاف تر شده و رعایت انصاف انجام می شود.

استقبال بورس از حذف معاملات گروهی

علی صحرایی معاون بازار شرکت بورس حذف معاملات خرید گروهی در بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با ایسنا به استقبال بازار سرمایه از حذف معاملات گروهی"ددد" اشاره کرد و گفت: حذف معاملات گروهی یکی از آرزوهای سرمایه گذاران بود که محقق شد زیرا با حذف "ددد" انصاف در معاملات رعایت می شود.

وی افزود:بر این اساس با تقاضای سرمایه گذاران و کارگزاران شرایط حذف "ددد" در بازار سرمایه فراهم شد و بازار به این حذف پاسخ مثبت داد.

صحرایی با بیان اینکه همواره تغییر شرایط با موانعی رو به رو است،عنوان کرد:شاید حذف ددد مشکلات اجرایی جزئی داشته باشد اما منافع و مزایای حذف بیشتر از معایب آن است.

معاون شرکت بورس در خصوص دستیابی به اهداف حذف معاملات گروهی گفت:با اجرایی شدن حذف معاملات گروهی از ابتدای هفته،درخواست خرید سرمایه گذاران بلافاصله اجرا می شود و از سوی دیگر حذف "ددد" از دیدگاه نظارتی برای بازار سرمایه مفید است و همه چیر را شفاف تر کرده و راحت تر انجام می دهد.

وی در مورد علت تاخیر حذف معاملات گروهی در بازار سرمایه گفت:علاوه بر دیدگاه کارگزاران در سال های گذشته که مانع از حذف ددد می شد،محدودیت های سامانه معاملاتی باعث شد تا با استفاده از معاملات گروهی محدودیت های سامانه کاهش یابد.

صحرایی ادامه داد:بنابراین در حال حاضر که سامانه معاملات ارتقا یافته و معاملات برخط توسعه یافته است،حذف ددد ممکن شد و موجب شد تا با حذف آن وزن معاملات برخط افزایش یابد.

به گفته ی صحرایی در حال حاضر ۳۰ درصد ارزش معاملات به معاملات برخط اختصاص دارد.

به گزارش ایسنا،پس از انجام بررسی‌ها لازم از سوی سازمان بورس، معاملات گروهی (بدون نام) از روز شنبه ۱۸ آبان ماه در بورس تهران حذف شد تا گامی جدی برای افزایش شفافیت معاملات و عادلانه کردن آن برداشته شود.

بر این اساس کانون کارگزاران در حالی موافقت خود را با حذف معاملات گروهی اعلام کرد که پیشنهاداتی همچون افزایش زمان معاملات، حذف نشدن "ددد" از عرضه‌های اولیه و افزایش دامنه نوسان را ارائه داد که بر این اساس قرار است از روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه زمان جلسه معاملاتی کلیه بازارها نیم ساعت افزایش یافته و از ساعت ۱۲ به ۱۲ و ۳۰ دقیقه تغییر ‌یابد و همچنین این معاملات از عرضه‌های اولیه حذف نشود.

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ ۱۰ نکته اصولی برای تعیین حد ضرر

حد ضرر

معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود. اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم. فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده – که معمولا از جنس تحلیل تکنیکال است – تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً ۲۲۰ تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به ۱۸۰ تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او ۱۸۰ تومان خواهد بود.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

  1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
  2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
  3. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
  4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
  5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
  6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
  7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
  8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
  9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
  10. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

کانال سیگنال رایگان

سلام خسته نباشید میخام تو بازار کریپتو فعالیت کنم فقط یک سوال بیشتر ذهنمو درگیر کرده اگه یه ارز 100% ضرر بده اون معامله خودکار کامل بسته میشه؟یا بعد از معدتی برمیگرده؟ خیلی ممنون میشم اگه جواب بدید

باسلام دوست عزیز
با توجه به نوع معامله ای که انجام داده اید متفاوت است. اگر از فیوچرز باشد احتمال از بین رفتن کامل وجود دارد ولی اگر ارزدیجیتالی از اسپات خریداری شده باشد تا زمانی که آن تعداد را داشته باشید، اگر اسکم نشده باشد و قیمت برگردد امکان بازگشت ارزش قبلی ارزدیجیتال وجود دارد.

خیلی عالی کار می‌کنید رو مطالبتون

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام با تشکر از سایت خوبتون ، یه سوال داشتم آیا واسه بورس ایران هم میشه مثل فارکس حد ضرر رو تعیین کرد که بطور اتومات اعمال بشه؟
یا باید همیشه زیر نظر داشته باشم و بطور دستی خارج شم؟

با سلام و احترام
در این زمینه باید از پلتفرم‌هایی نظیر مفیدتریدر یا سامانه معاملات آفلاین شرکت‌های کارگزاری استفاده کنید.
ذکر این نکته ضروری است، که اگر در محدوده قیمتی مورد نظر شما صف فروش شکل بگیرد، به صورت خودکار دستور فروش (حد ضرر) شما فعال نخواهد گردید.

با سلام سئوالی داشتم تازه وارد هستم ولی دانستن عیب نیست اگر یک سهم ۱۰۰ درصد زیان دهد چه اتفاقی می افتد ایا آن سهم بالای منفی ۱۰۰ ی رود که در اینصورت عملا” هیچ یا اینکه از صفحه سهام حذف می شود .با تشکر

باسلام دوست عزیز
خیر.در هر صورت شما سهامدار ۱۰۰ سهم از ان شرکت هستید.

ممنون از وقتی که برای پاسخ دادن صرف کردید🙏🙏🙏

سایتتون عالیهههه..من خیلی چیزا دارم یاد میگیرم
من به اطرافیان سایتتون رو معرفی میکنم

درود بر شما
چقدر زیبا و ساده مفاهیم اساسی بورسی را توضیح داده اید
سپاسگزارم از اطلاعات ارزنده شما

ممنون از آموزش خوبتون،فقط کاش روی نمودار هم این حد ضرر و سود را نشون میدادید.اونجا که وقتی یه سهم شکسته میشه،باید حد را روی مقاومت شکسته شده قرار بدیم.

خیلی ساده و قابل فهم توضیح دادید .. من یک مبتدی هستم و فعلا درحال جمع آوری اطلاعاتم و هنوز وارد حذف معاملات خرید گروهی در بورس بورس نشدم اما توضیحات شما خیلی ب افزایش درکم از حد سود و حد ضرر کمک کرد. ممنونم.

سلام
خوشحالیم که تونستیم بهتون کمک کنیم..موفق باشید

مجددا سلام،این حد ضرر ده درصدی که شما فرمودین را توی بورس ایران نمیشه اعمال کرد چون ناگهان میبینید صف فروش شده و نمیشه فروخت

با سلام و احترام،
نکته ی مورد اشاره شما کاملا صحیح است و ممکن است چنین شرایطی را با ان مواجه شوید، اما بسیار مهم است که در چنین روزی و روزهای بعدی به حد ضررهای تعریف شده خود پایبند باشید و در صورتی که ان محدوده تعریف شده را رو به پایین رد کرد اقدام به ثبت سفارش خروج از سهام کنید. در چنین حالتی فروش سهام شما ممک است طی چند روز و یا مدت بیشتری به طول انجامد.

سلام، سوال من این است که در خرید سهام با چشم انداز بلند مدت مثلا حداقل یکسال،آیا حد ضرر معنی می دهد؟ و اگر بله اصول آن چیست؟ممنون

باسلام دوست عزیز
در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید.

من چرا نمی فهمم این ستاپ لاسو؟ چندین فیلم و آموزش رو خوندم. آخرشم متوجه نشدم :(((

بطور خلاصه بخوام بگم وقتی شما یک سفارشی رو وارد میکنید به حالتهای مختلفی میتونید این کارو بکنید. مثلا هنگام سفارش فروش حالات مختلفی مثل فروش در قیمت فعلی بازار و یا فروشهای شرطی مثل sell stop یا sell-limit یا sell-stop limit براش وجود داره و هر حالتی رو که صلاح بدونید انتخاب میکنید. اما مهم اینه که با اون سفارش هدفی دارید و میخواید به اون هدف برسید و هدفتون قطعا کسب سود حداکثری هست. اما ممکنه بعد از ثبت سفارش شما بازار در روند و جهت دلخواه و یا سودآوری حرکت نکنه یا به عبارتی برخلاف هدف شما حرکت کنه. در اینصورت خیلی خوب میشه اگه بتونیم جلوی زیان(یا کم شدن سود حداکثری) رو بطور خودکار بگیریم و درواقع سفارشی که ثبت کرده بودیم رو ببندیم و به عمرش پایان بدیم تا ما رو بیش از این از هدفمون دور نکنه. به هر سفارشی یک پوزیشن یا موقعیت گفته میشه. بستن یک سفارش یعنی اینکه از اون پوزیشن خارج بشیم. خروج از پوزیشن خرید با فروش سهام انجام میشه و خروج از پوزیشن فروش با خرید همون تعداد سهام فروخته شده. برای بستن هر پوزیشن هم دوتا گزینه داریم: یک) Stop-loss یا حد ضرر دو) Take profit یا حد سود. هر دو کارشون یکیه و اونم خروج از یک پوزیشن هست. اما هدف و ماهیتشون فرق میکنه. اولی هدفش خروج در هنگامی هست که داریم ضرر میکنیم و دومی هدفش خروج در هنگامی هست که میتونیم بیشترین سود ممکن رو ببریم(طبق پیش بینی مون). حالا بسته به اینکه تو چه روند یا جهتی(صعودی یا نزولی) سود بکنیم، روی قیمتی که بهمون حداکثر سود ممکن رو طبق پیش بینی مون در جهت موردنظر بده یک دستور Take profit میذاریم و برعکس برای حرکت در خلاف اون جهت، در قیمتی که حداقل ضرر ممکن رو بکنیم یک دستور Stop loss میذاریم. پس درنتیجه بسته به نوع و جهت معامله مون دستور Stop-loss میتونه sell-stop باشه و یا یک buy-stop. اینا رو هم باهم قاطی نکنید استاپ لاس فقط یک دستوره برای خروج از پوزیشن(با هدفی که بیان کردم). حالا اگه با سل استاپ باید ازش خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن خرید شدید) اون رو انجام میده و اگه با بای استاپ باید خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن فروش شدید) اونو انجام میده. مثلا اگه سهامی رو در قیمت ۲۰۰ تومن میخرید به این امید که قیمتش بره بالا و سود کنید، ممکنه نره و برعکس قیمتش ریزش کنه حالا برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان بیشتر، یه استاپ لاس زیر ۲۰۰ تومن میذارید مثلا در ۱۹۵ تومن. اینجا استاپ لاس درواقع یک سل استاپ هست و به ۱۹۵ تومن اگه برسه بطور خودکار شروع میکنه به معامله و فروش سهام و درنتیجه خروج از پوزیشنی که با خرید سهام بهش وارد شدید قبلا. یا اگه سهامی رو دارید و مثلا قیمتش ۳۰۰ تومنه و پیش بینی تون ریزش قیمتش هست و میاید میفروشیدش با هدف کسب سود، ممکنه ریزش نکنه و برعکس قیمت رشد کنه(یعنی اینجا رشد قیمت زیان ده هست) اینجا میاید بالاتر از قیمت فروش مثلا در ۳۰۷ تومن یک استاپ لاس میذارید. اینجا استاپ لاس ما درواقع یک بای استاپ هست و وقتی که بهش برسه بطور خودکار شروع میکنه به خرید همون تعداد سهام فروخته شده تا از پوزیشن قبلی که فروش سهام بود خارج بشه. تیک پرافیت در راستای هدف پوزیشن شماست اما استاپ لاس برای جبران یک پوزیشن اشتباه و زیان ده. به جای اینکه بیاید سفارش بای استاپ و سل استاپ رو جداگانه ثبت کنید تا کار مدیریت ریسک و رسیدن به حداکثر سود یک سفارش خاص رو مدیریت کنید و کارتون رو بیشتر و سخت تر کنید، توی همون سفارشی که دارید انجام میدید میاید استاپ لاس و تیک پرافیت رو تعیین میکنید تا همون کار رو براتون انجام بده

خیلی ساده و قابل هضم بود واقعا .

یه سهم گرفتی معلوم نیست که سود می کنی یا نه ..سهم رو گرفتی ۲۰۰۰ ت حد ضررش رو۱۸۰۰ تعین می کنید یعنی وقتی سهم تون پایین اومد وبه قیمتش به ۱۸۰۰ رسید سهم رو می فروشین اینجوری جلو ضرر بیشتر رو می گیرید

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

معاملات گروهی(ددد) در بورس متوقف شد

معاملات گروهی(ددد) در بورس متوقف شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بازار سرمایه امروز بدون حضور معاملات گروهی(ددد) شروع بکار کرد. آن هم به دلیل آن که وجود معاملات "ددد" مشکلات و موانع متعددی را در زمینه انطباق تناسب سفارش های مشتریان از نظر قیمتی و حجم خرید ایجاد می کرد و زمینه سوء استفاده های فراوانی را فراهم آورده بود؛ علاوه بر این، موارد نظارت بر شفافیت معاملات "ددد" نیز در حد ضعیفی صورت می پذیرفت.
به عقیده کارشناسان، حذف معاملات گروهی در وهله اول به ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در بازار سرمایه کمک می کند؛ چرا که با امکان خرید "ددد" سهام در ابتدای روز کاری، دست کارگزاران برای هرگونه جابه جایی سهام باز بود و در این بین عدالت، انصاف و تخصیص سهام متناسب با تقاضای مشتریان تا حد زیادی از بین می رفت.
با حذف معاملات گروهی نیز، بسیاری از کاربران به سمت استفاده از سیستم معاملات آنلاین سوق پیدا می کنند و با توجه به گسترش خدمات این نوع معاملات می توان به خوبی بخشی از تقاضای خرید و فروش را پس از حذف معاملات "ددد" پاسخگو بود.
از سوی دیگر، با حذف معاملات گروهی مشتریان حقیقی این اطمینان را خواهند داشت که حجم سفارشات مورد نظرشان در قیمت های اعلامی و به صورت کامل به کد آنها تخصیص داده شود و در این بین اعتمادسازی و شفافیت هرچه بیشتر در زمره دستاوردهای ناشی از تغییرات اعمال خواهد شد.

*تاریخچه معاملات گروهی در بورس
خرید، پیاده‌سازی و به‌کارگیری نخستین نرم‌افزار معاملاتی در بورس تهران در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد شمسی از شرکت EFA کانادا، آنقدر تحول بزرگی بود که برای افتتاح آن رییس‌جمهور وقت پا به بورس گذاشت. نرم‌افزاری که علاوه بر تغییر شیوه معاملات بورس تهران از روش دستی به الکترونیک، ادبیات و ساز‌و‌کارهای جدیدی از جمله خرید گروهی، سپرده کردن دارایی سهام، تخصیص سهام، قیمت پایانی، کد معاملاتی سهامدار را نیز وارد چرخه معاملات روزانه بازار سرمایه کرد.

*چرایی استفاده از واژه "ددد"
نام این ساز و کار خرید گروهی است و در سامانه خریداری شده مبنای تعریف و صدور کد معاملاتی برای سهامداران استفاده از سه حرف اول نام خانوادگی اشخاص و یک عدد پنج رقمی بود. بر این اساس باید برای خریدهای گروهی نیز یک کد معاملاتی تعریف می‌شد. کدی که سه حرف ابتدایی آن نباید مشابه ابتدای هیچ نام خانوادگی ایرانی باشد تا به هنگام خرید با کد گروهی، هیچ تشابهی با سایر کدهای موجود نداشته باشد. بنابراین استفاده از سه حرف «د» که بدون تردید سه حرف ابتدایی هیچ نام‌خانوادگی در ایران نیست، به‌این منظور استفاده شد و واژه «ددد» در بورس تهران متولد شد.
انتهای پیام/اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.