مزایای استفاده از نمودارهای تیک


4 (17)

حسابداری نوین

تعریف کاربرگ حسابرسی ، اهداف و انواع کاربرگ های حسابرسی

حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی را مستند نمایند . این مستند سازی از طریق تهیه و نگهداری كاربرگهای حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدارك توسط حسابرس در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود .در این مقاله ، ویژگی اساسی كاربرگ ها و نقشی كه در فرایند حسابرسی دارند و همچنین ، كنترل كیفیت كار حسابرسی مورد بحث قرار می گیرد.

تعریف كاربرگ حسابرسی

كاربرگ حسابرسی ، ابزار كار حرفه حسابرسی است و حسابرسان روشهای بكار برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در طول اجرای عملیات حسابرسی را در كاربرگها مستند می كنند. كاربرگ های حسابرسی ، حلقه ارتباطی بین مدارك حسابداری صاحبكار و گزارش حسابرسان است و كلیه كارهای انجام شده توسط حسابرسان را مستند و گزارش حسابرسان را توجیه می كنند . كاربرگهای حسابرسی باید حاوی كلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه صورتهای مالی صاحب كار باشد و میتواند به شكل ثبت اطلاعات روی كاغذ ، فیلم ، ضبط الكترونیكی یا دیگر ابزارهای مشابه باشد.

اهداف كاربرگهای حسابرسی

كاربرگهای حسابرسی اهداف و نیازهای زیر را تامین می كنند :
1. كمك به برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی.‎
2. كمك به سرپرستان ، مدیران و شركا در نظارت بر بررسی كار حسابرسان.‎
3. تامین پشتوانه لازم برای گزارش حسابرسان.‎
4. مستند كردن رعایت استاندارد های اجرای عملیات حسابرسی.‎
5. كمك به برنامه ریزی و انجام حسابرسی دوره های آینده.‎
6. فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز در زمینه ارائه سایر خدمات حرفه ای ، مانند تنظیم اظهار نامه مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره.

مدیریت شكل و محتوای كاربرگ های حسابرسی

حسابرسان باید اطلاعات مربوط به برنامه ریزی كار حسابرسی نوع و ماهیت ، زمانبندی اجرا وحدود روشهای حسابرسی اجرا شده و نتایج حاصل از آن و نتیجه گیری ناشی از شواهد جمع آوری شده را در كاربرگهای حسابرسی ثبت نمایند .‎
از لحاظ شكل و محتوا كاربرگهای حسابرسی باید متناسب با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر كار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود و از لحاظ میزان و حجم كاربرگهای حسابرسی این موضوع به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد ، چرا كه مستند كردن كلیه موضوعات مورد رسیدگی حسابرس نه ضروری است و نه امكان تهیه آن عملی می باشد . میزان و حجم كاربرگهای حسابرسی لازم است به اندازه ای باشد كه در صورت لزوم بتواند شناختی كلی از كارهای حسابرسی انجام شده و اطلاعات مفید را برای سایر حسابرسان ، كه شناختی از این كار حسابرسی ندارند ، فراهم نماید .

عوامل تأثیرگذار بر شكل ومحتوای كاربرگهای حسابرسی

1. ماهیت كار و نوع گزارش حسابرسان.‎
2. نوع و ماهیت و پیچیدگی فعالیت واحد مورد رسیدگی.‎
3. نوع و ماهیت و وضعیت سیستمهای حسابداری و كنترل داخلی واحد مورد رسیدگی.‎
4. اعمال سیاستهای كنترل كیفیت در هر كار حسابرسی شامل هدایت ، سرپرستی و بررسی كار انجام شده.‎
5. شیوه وتكنیكهای حسابرسی مورد استفاده در جریان رسیدگیها .

محرمانه بودن ، مراقبت و نگهداری و مالكیت كاربرگهای حسابرسی

‎بیشتر اطلاعاتی كه در اختیار حسابرسان قرار می گیرد ، از قبیل حاشیه فروش هر یك از محصولات ، برنامه های مورد نظر برای تركیب و ادغام واحد تجاری با واحد های تجاری دیگر ، قرارداد با مشتریان و حقوق و مزایای مدیران ارشد واحد تجاری ، اطلاعات محرمانه تلقی می شود لذا كاربرگهای حسابرسی كه این اطلاعات در آنها درج می شود نیز ماهیت محرمانه دارند و نباید اطلاعات آنها در خارج ویا حتی داخل واحد تجاری برملا گردد و حسابرسان برای رعایت این موضوع و نگهداری كاربرگها ، طی مدت مقرر طبق الزامات حرفه ای و قانونی باید روشهای مناسبی را به كار گیرند مالكیت كاربرگهای حسابرسی متعلق به حسابرسان است و صاحب كار تحت هیچ شرایطی نمی تواند حسابرسان را ملزم كند كه كاربرگهای حسابرسی را در اختیار وی قرار دهند با این وجود ، تلخیصی از برخی كاربرگهای حسابرسی یا نسخه ای از آنها می تواند با صلاح دید حسابرسان در اختیار واحد مورد رسیدگی قرارگیرند تا به عنوان پشتوانه مدارك حسابداری واحد مزبور ، مورد استفاده قرار گیرد ، اما كاربرگهای حسابرسی هرگز نباید به عنوان جایگزین مدارك حسابداری واحد مورد رسیدگی تلقی شود .

كاربرگ های حسابرسی و مسئولیت حسابرسان در قبال کاربرگ ها

كاربرگ های حسابرسی ، مدارك اساسی هستند كه میزان روشهای اجرا شده و شواهد گردآوری شده حسابرسان در طی رسیدگی را نشان می دهند . چنانچه حسابرسان بعد از اتمام عملیات رسیدگی و یا بعد از صدور گزارش ، متهم به سهل انگاری و كوتاهی در انجام عملیات حسابرسی شوند كاربرگ های حسابرسی ، وسیله بسیار مهمی در تایید یا رد اتهام وارده به حسابرسان خواهند بود . اگر كاربرگ های حسابرسی به نحو صحیح تهیه و عملیات رسیدگی و جمع آوری شواهد ، طبق استاندارد های حسابرسی صورت گرفته باشد ، كاربرگ ها عاملی در تبرئه حسابرسان خواهند بود ، در غیر این صورت ممكن است بر علیه ایشان استفاده شود . موسسات حسابرسی در پایان هر كار حسابرسی ، باید كاربرگ ها را مورد بررسی قرار دهند و اطمینان یابند كه كاربرگ ها ، حاوی اطلاعات و مندرجات مغایر با نتایجی كه به آن رسیده اند نیست . یكی از مشكلاتی كه سبب می شود كاربرگ های حسابرسی حاوی مندرجات ضد ونقیض با گزارش حسابرسی باشد ، وجود كاربرگ هایی است كه توسط حسابرسان كم تجربه تهیه شده است . هنگامی كه كاربرگ ها توسط سرپرست ، مدیر یا شریك مورد بررسی قرار می گیرد ، بررسی كننده باید علاوه بر نكات مندرج در كاربرگ ها ، سایر جنبه های رسیدگی و همچنین مدارك حسابداری صاحبكار را كه شناخت كافی از آن دارد را مورد توجه قرار دهد و ممكن است به این نتیجه برسد كه مطالب مندرج در كاربرگ ها صحیح می باشد و یا نیاز به اصلاح و تغییر و یا رسیدگی بیشترمی باشد . در صورت وجود موارد ضد ونقیض یا اشكال ، از حسابرس رسیدگی كننده درخواست می شود كه موارد مذكور مجددا بررسی و اصلاح شوند . در صورت عدم دسترسی به حسابرس رسیدگی كننده ، مطالب مندرج در كاربرگ ها بنا به صلاحدید و تصمیم مسئول بررسی كننده تغییر یا اصلاح می شوند و دلایل مربوطه در كاربرگ ها توضیح داده می شود . در صورتی كه در مورد یك نحوه عمل حسابرسی و یا حسابداری بین افراد مختلف تیم حسابرسی اختلاف نظری بوجود آید كه باعث گردد كاربرگ ها ناهماهنگ شوند ، حسابرسان مزبور باید در اینگونه موارد ، درباره موضوع اختلاف نظر به توافق برسند . چنانچه حسابرسان به توافق برسند باید كاربرگ های تهیه شده تجدید نظر و اصلاح شوند . در غیر این صورت ، نظر مقام مسئول بالاتر حاكم مزایای استفاده از نمودارهای تیک خواهد بود . با این حال ، تمام افراد تیم حسابرسی مجازند نظر مخالف خود را درباره تصمیم نهایی ، در كاربرگ ها ثبت نمایند . در این صورت شریك باید منطق و دلایل تصمیم نهایی موسسه را در كاربرگ ها ثبت نماید . موسسات حسابرسی باید هر چند وقت یك بار روش های تهیه ، بررسی و نگهداری كاربرگ های خود را مورد ارزیابی قرار دهند و با توجه به مسولیت قانونی خود ، تغییرات لازم را در روش های تهیه ، بررسی و نگهداری كاربرگ ها اعمال كنند تا كار حسابرسی با توجه به سیاست های كنترل كیفیت هر كار و موسسه حسابرسی صورت گیرد .

انواع كاربرگ های حسابرسی
با توجه به مطالب متعددی كه در كاربرگ ها درج می گردد ، انواع بی شماری كاربرگ حسابرسی وجود دارد . از این رو ، طبقه بندی آن ها كار نسبتا مشكلی است . با این حال ، كاربرگ های تهیه شده می توانند در گروه های زیر طبقه بندی شود :

1. كاربرگ های عمومی : كاربرگ های عمومی برای استفاده در برنامه ریزی و اداره امور حسابرسی ، طراحی می شوند . كاربرگ های برنامه ریزی حسابرسی ، طرح های كلی و برنامه های حسابررسی ، نمود گرها و پرسش نامه كنترل های داخلی ، قرارداد حسابرسی ، بودجه زمانی و یادداشت نكات ، نمونه هایی از كاربرگ های عمومی محسوب می شوند .‎
2. كاربرگ نهایی : كاربرگ نهایی كه كاربرگ تراز آزمایشی نیز نامیده می شود جدولی است حاوی مانده سال جاری و سال قبل حسلب های دفتر كل و ستون های اصلاحات پیشنهادی ، تعدیلات طبقه بندی و همچنین ، اقلام نهایی كه در صورت های مالی منعكس خواهد شد . كاربرگ نهایی ، جدول اصلی كنترل و تلخیص تمام كاربرگ های پرونده است و به عنوان ˝ستون فقرات˝ مجموعه كاربرگ های حسابرسی محسوب می شود.‎
3. كاربرگ های اصلی : كاربرگ اصلی مشابه كاربرگ نهایی بوده و نشان دهنده یكی از سرفصل های عمده صورت های مالی می باشد . كاربرگ اصلی برای تلفیق هر گروه از حساب های مشابه دفتر كل بكار می رود و جمع هر یك ازر این كاربرگ ها ، یكجا به كاربرگ نهایی منتقل می شود . برای مثال كاربرگ اصلی وجوه نقد شامل مانده حسابهای بانكی ، صندوق ، تنخواه گردانها و غیره است.‎
4. كاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی : كاربرگ اصلاحات پیشنهادی ، پیشنویس ثبت های روزنامه ای كه حسابرسان برای تصحیح اشتباهات یا تخلف های با اهمیت كشف شده در صورت های مالی و مدارك حسابداری صاحبكار تهیه می كنند .كاربرگ تعدیلات طبقه بندی شامل اقلامی است كه ثبت آنها در دفاتر صحیح است ، اما برای ارائه مطلوب صورت های مالی باید تجدید طبقه بندی شوند . برای مثال ، مانده بستانكار با اهمیت حساب های دریافتی باید تحت عنوان یك بدهی ، تجدید طبقه بندی و در تراز نامه منعكس شود . از آنجایی كه تعدیلات طبقه بندی تنها بر نحوه ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ، تعدیلات مزبور در دفاتر صاحبكار ثبت نمی شود و تنها در كاربرگ های حسابرسی منعكس می گردد.‎
‎5. كاربرگ های تفصیلی : كاربرگ تفصیلی كه كاربرگ فرعی نیز نامیده می شود ، كاربرگی است كه اجزای اصلی یا ریز مانده یك حساب دارایی یا بدهی ، مانند صورت ریز مبالغ دریافتی از مشتریان كه جمع آن مانده حساب های دریافتنی می باشد ، را نشان می دهد.
6. كاربرگ تجزیه و تحلیل : كاربرگ تجزیه و تحلیل خلاصهای از تغییرات طی دوره یك حساب دفتر كل را نشان می دهد . از این كاربرگ بیشتر در رسیدگی به حساب های عمده و كم گردش مانند اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ، بدهی های بلند مدت ،‌ حقوق صاحبان سرمایه و ذخیره مطالبات مشكوك الوصول كه طی سال معاملات زیادی در آنها ثبت نشده است ، استفاده می شود.‎
7. كاربرگ صورت مغایرت : حسابرسان معمولا به منظور اثبات مبالغ ثبت شده در حساب ها ، مبالغ مذبور را با اطلاعات و مدارك بدست آمده از سایر منابع مقایسه و تطبیق می دهند . در اینگونه موارد ، حسابرسان كاربرگی به نام صورت مغایرت تهیه می كنند ، مانند كاربرگ تطبیق مانده حساب های دریافتنی با تاییدیه های دریافتنی از مشتریان . از این كاربرگ بیشتر در رسیدگی به حسابهای دریافتنی ، حساب های پرداختی ، موجودی نقد و بانك و موجودی مواد و كالا استفاده می شود.‎
8. كاربرگ های محاسباتی : حسابرسان معمولا برای تایید و اثبات صحت و درستی برخی از حساب های خاص و برخی از مبالغ ، محاسبات مستقلی را در یك كاربرگ انجام می دهند و نتایج حاصل از آن را با مبالغ منعكس و در مدارك حسابداری صاحبكار مقایسه می كنند . از این كاربرگ كه اصطلاحا كاربرگ محاسباتی نامیده می شود ، برای اثبات اقلامی مانند هزینه استهلاك ، هزینه سود تضمین شده وام ها ، مالیلت حقوق ، مالیات بر درامد ، حق بیمه سهم كارفرما ، ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان ، سود هر سهم نظایر آنها استفاده می شود.‎
9. مدارك مؤید : حسابرسان علاوه بر رسیدگی به مدارك حسابداری صاحبكار و بررسی سیستمهای حسابداری و كنترل های داخلی آن ، مدارك تشریحی دیگری را نیز برای اثبات صحت مطالب منعكس در صورت های مالی و توجیح گزارش خود گرد آوری می كنند ، به اینگونه مدارك اصطلاحا مدارك موید گفته می شود . نسخه ای از صورت جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره ، اساس نامه و مدارك ثبت شركت ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ، قراردادهای خرید و فروش ، قراردادهای وام ، قرارداد انتشار اوراق مشاركت ، تاییدیه های دریافتی از بانك ، تاییدیه وكیل حقوقی شركت ، تاییدیه مدیران و نظایر آنها ، نمونه هایی از مدارك موید می باشد.

سازماندهی كاربرگ های حسابرسی

حسابرسان معمولا كاربرگ های حسابرسی هر صاحبكار را در دو پرونده به شرح زیر نگهداری می كنند:‎
1. پرونده جاری : پرونده جاری پرونده ای است كه كاربرگ های حسابرسی حاوی اطلاعات مربوط به حسابرسی یك دوره مالی در آن نگهداری می شود و گزارش حسابرسان نیز به استناد همین كاربرگ ها تهیه می شود . به عبارت دیگر كاربرگ هایی در پرونده جاری نگهداری می شود كه اطلاعات مندرج در آنها تنها به دوره مورد رسیدگی مربوط می شوند .پرونده جاری معمولا با كاربرگ های عمومی شامل پیش نویس صورت های مالی و گزارش حسابرسان شروع می شود و به دنبال آنها كاربرگ نهایی ، كاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی ، نامه مدیریت ، چك لیست ها و سایر مطالب عمومی می آید و در ادامه ، كاربرگ های اصلی و تفصیلی مربوط به هر یك از اقلام صورت های مالی ، به ترتیب سر فصل های صورت های مالی به صاحبكار ، در آن نگهداری می شود. نگهداری مدارك در پرونده جاری بر اساس نظام خاصی صورت می گیرد و حسابرسان جهت مزایای استفاده از نمودارهای تیک دسترسی به كاربرگ ها و سایر مدارك و اطلاعات پرونده جاری از سیستم عطف گذاری متقابل كاربرگ ها استفاده می نمایند . برای این منظور ، برای هر یك از كاربرگ های اصلی یك شماره عطف با كد مشخص اختصاص می یابد و در ادامه كلیه كاربرگ های فرعی واسناد مدارك بایگانی شده نیز به تبع همان شماره یا بر اساس زیر مجموعه ای از همان شماره عطف گذاری و در پرونده نگهداری می شوند و بدین ترتیب ، اطلاعات از طریق سیستم عطف گذاری ، با یكدیگر پیوند می خورد.‎
2. پرونده دائمی : پرونده دائمی آن گروه از كاربرگ های حسابرسی كه حاوی اطلاعات اساسی و دارای كاربرد مداوم است و به بیش از یك دوره مالی تسری پیدا می كند در پرونده دائمی نگهداری می گردند . اطلاعات و مدارك پرونده دائمی عمدتا در جریان حسابرسی نخستین گردآوری می شود و در حسابرسی های بعدی ، با افزودن اطلاعات مرتبط و تغییر یافته ، بهنگام می شود و سه هدف زیر را پرونده دائمی تامین میكند :‎
الف. یادآوری نكاتی كه بیش از یك سال كاربرد دارند.‎
‎ب. فراهم آوردن خلاصه ای از روشها و خط مشی های صاحبكار برای حسابرسان جدید.
ج. بی نیاز ساختن حسابرسان از تهیه هر ساله كاربر گهای اقلام بدون تغییر یا كم تغییر.‎

اطلاعات و كاربرگ های حسابرسی موجود در پرونده دائمی عمدتا شامل موارد زیر می باشند:

1. مشخصات كامل شركت شامل نام ، آدرس قانونی و شماره ثبت شركت.
‎2. نمودار سازمانی واحد مورد رسیدگی و شرح وظایف هر یك از كاركنان.
‎3. نسخه ای از اساسنامه و مدارك ثبت اولیه شركت.
4. آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی واحد مورد رسیدگی.‎
5. سیستم های حسابداری و شرح سیستم كنترل داخلی و ارزیابی آن.‎
6. فهرست حساب ها.‎
7. اطلاعات مربوط به ظرفیت تولید شركت و شیوه های تولید ، توزیع و فروش.‎
‎8. نمونه امضای مدیران واحد مورد رسیدگی.
9. اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته.‎
10. نسخه ای از قراردادهای بلند مدت واحد مورد رسیدگی.‎
‎11. نسخه ای از سوابق مالیاتی شركت شامل برگ های تشخیص و قطعی مالیاتی.
‎12. كپی اسناد مالكیت دارایی های ثابت مشهود و نا مشهود.
‎13. كپی صورت جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی.
‎14. نسخه ای از گزارش های حسابرسی ونامه مدیریت سنوات قبل.
15. سوابق سرمایه شركت و مدارك مربوط به افزایش و كاهش سرمایه.‎

معرفی تست رفتارشناسی دیسک (DISC) به‌همراه تست رایگان

تست رایگان DISC

تست دیسک از محبوب‌ترین تست‌های رفتارشناسی است که کاربردهای زیادی در جنبه‌های مختلف زندگی مانند توسعه فردی، خانوادگی، شغلی و سازمانی دارد. مهم‌ترین مزیت تست دیسک سادگی آن است.

اگر بخواهید یک تست را همین الان، در ده دقیقه، انجام بدهید و تغییرات مثبتی را بر اساس آن در رفتارتان شروع کنید، بدون شک تست دیسک بهترین پیشنهاد است.

تست DISC باوجود سادگی، بسیار معتبر است و اعتبار نتایج حاصل از آن، بارها از نظر آماری بررسی و تایید شده است.

در حال حاضر، موسسه‌های زیادی مشغول اصلاح تست DISC و ارائه پرسشنامه‌های دقیق‌تر و نتایج کامل‌تری هستند. ساده و کاربردی بودن نتایج حاصل از آزمون DISC باعث شده این تست در زمینه‌های متفاوتی مانند بهبود ارتباطات فردی و ارتباطات سازمانی، بهبود سبک تدریس، افزایش مهارت فروش، بهبود مدیریت و رهبری و … استفاده بشود.

در این مطلب درباره‌ی تیپ‌های رفتاری آزمون دیسک، تفسیر آن و چگونگی استفاده از نتایج آن در پیشبرد مسیر شغلی صحبت می‌کنیم.

در انتها هم می‌توانید آزمون دیسک را به‌صورت رایگان انجام بدهید.

نمونه‌ای از نتایج تست دیسک:

تست رفتارشناسی دیسک

تفاوت تست رفتارشناسی با تست شخصیت‌شناسی

«شخصیت» یک مفهوم انتزاعی و ترکیبی است از هر آنچه ما هستیم شامل رفتار، افکار، هیجانات، انگیزش‌ها، ارزش‌ها و …

برای شخصیت تعریف‌های بسیاری وجود دارد و درک شخصیت و استفاده از آن به‌منظور بهبود زندگی، پروسه‌ای زمان‌بر است؛ اما درک و تحلیل رفتارهای ما ساده‌تر است؛ چون رفتار قابل‌ مشاهده ا‌ست و در صورت نیاز، قابلیت تطبیق با محیط و شرایط را دارد.

تست‌ شخصیت‌شناسی Big5 به شما میزان پنج صفت شخصیتی مهم را نشان داده و براساس آن، پیشنهاداتی برای بهبود ابعاد مختلف زندگی به شما ارائه می‌دهد.

تست تیپ‌شناسی MBTI، هشت مولفه را در فاکتورهای درونی فرد بررسی کرده و شخصیت شما را در یکی از 16 گروه اصلی خود قرار می‌دهد.

نتایج تست‌های شخصیت‌شناسی برای استفاده نیاز به تحلیل‌های تخصصی مناسبی دارند و هرچند شناخت عمیق‌تری نسبت به شخصیت فرد ایجاد می‌کنند، اما ممکن است برای همه به‌راحتی مورد استفاده و تحلیل قرار نگیرند.

تست رفتارشناسی دیسک با تقسیم ویژگی‌های مهم رفتاری به چهار گروه که هر کدام نمودهای رفتاری مشخصی دارند، به آسانی قابل یادگیری و انجام است. شما می‌توانید به سادگی، قالب اصلی دیسک را یاد بگیرید و همه سبک‌های رفتاری اصلی آزمون دیسک را بشناسید؛ همچنین نتایج تست دیسک به‌راحتی قابل استفاده در یک گروه است و می‌تواند افراد را به درک مشترکی از یکدیگر برساند.

تست DISC، بسته به نوع کاربرد مورد استفاده، هم می‌تواند نتایج اختصاصی و مفصلی ارائه بدهد هم نتایج ساده و کوتاه‌تر.

مدل رفتاری DISC چطور مطرح شد؟

مدل رفتاری دیسک را ویلیام مارستون در سال 1920 مطرح کرد. البته او تستی بر مبنای این مدل رفتاری ارائه نکرد. تست DISC سال‌ها بعد طراحی و اجرا شد.

برای مطلع شدن از سیر شکل‌گیری احتمالی مدل رفتاری DISC در طول تاریخ، ویدیوی کوتاه و جالب زیر را مشاهده کنید:

تحلیل تست دیسک چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

مارستون با بررسی دو شاخصه، افراد را به چهار گروه تقسیم کرد:

 1. در تقابل با دیگران
 2. ارتباط فعالانه با افراد
 3. اقدام فعالانه
 4. اقدام منفعلانه

به‌ این صورت افراد چهار سبک رفتاری داشتند:

این چهار گروه به مرور کامل‌تر شده و با چهار مولفه زیر شناخته شدند:

 • D (تسلط)
 • I (تاثیر)
 • S (ثبات)
 • C (تطابق)

پراکندگی تیپ‌های آزمون DISC تقریبا یکسان است؛ به این معنی که هر کدام از تایپ‌ها، ۲۵% از جمعیت را تشکیل می‌دهند.

تست DISC

برای آشنایی با چهار مولفه‌ی اصلی تست دیسک و رفتارهایی که افراد با بالا بودن هر کدام از این مولفه‌ها از خود بروز می‌دهند، نگاهی به ویدئوی زیر بیندازید:

نتایج به‌دست‌آمده از تفسیر تست DISC در چه زمینه‌هایی کاربرد دارد؟

زمینه‌های استفاده از تست دیسک بسیار گسترده ا‌ست. برای مثال در زمینه توسعه فردی و رسیدن به رضایت شغلی، که بحث اصلی مطالب ماست، به خوبی می‌شود از نتایج تست رفتارشناسی دیسک استفاده کرد.

شما با توجه به آزمون دیسک متوجه می‌شوید در کدام یک از چهار مولفه، نمره بالا و در کدام یک نمره پایینی دارید. از آن‌جایی که همه‌ی چهار مولفه رفتاری دیسک مطلوب هستند، ما باید سعی کنیم به حد تعادل نزدیک شده و مولفه‌های پایین را در خودمان تقویت کنیم.

مثلا فردی با مولفه‌ی D و C بالا، نقاط قوت و ضعفی در رفتارهایش دارد؛ این شخص جسارت و جاه‌طلبی را به‌همراه دقت و تخصص‌گرایی از خودش نشان می‌دهد ولی در ارتباط با دیگران باید مولفه I خود را از طریق گشاده‌رویی با مردم و مولفه S را با سازگاری و صبر بالا ببرد.

برای واضح‌تر شدن نتایج تست DISC، با توجه به نمره‌هایی که در چهار مولفه اصلی تست به‌دست می‌آید، تیپ‌بندی‌های رفتاری مشخصی تعریف شده‌اند.
در تست‌های معمول، ۱۵ تیپ رفتاری وجود دارد و برای دقیق‌تر شدن نتیجه در بعضی از تست‌ها، تعداد بیشتری تیپ رفتاری تعریف می‌شود.

آزمون دیسک

تست رفتارشناسی DISC چه کمکی به ما در انتخاب مسیر شغلی‌مان می‌کند؟

همان‌طور که گفته شد، تست دیسک یک تست رفتارشناسی است و استفاده اصلی آن، در بهبود رفتارهای ما در محیط کار و زندگی است. بیشترین کاربرد تست DISC در زمینه بهبود ارتباطات در محیط کاری و پیشرفت شغلی است. شناخت نقاط قوت و ضعف‌مان در ارتباط با دیگران می‌تواند راهنمای بسیار خوبی برای پیشرفت شغلی باشد.

از خوبی‌های این تست رفتارشناسی می‌توان به این مورد اشاره کرد که تست دیسک ادعا نمی‌کند رفتار شما ثابت است، بلکه می‌گوید این پیش‌فرض شماست و می‌توانید به دلخواه، رفتارتان را با محیط تطبیق بدهید.

در آزمون دیسک، خصوصیت‌های شخصیتی به‌طور کلی و غیردقیق مشخص می‌شود؛ مثلا به‌طور کلی گفته می‌شود افراد با میزان S و C بالا، درون‌گراتر از افرادی هستند که دو مولفه D و I بالا دارند.

برای انتخاب شغل مناسب، با توجه به شخصیت فرد، می‌شود از تست‌های شخصیت‌شناسی مناسب‌تر (مثل لنگرگاه‌های شغلی، رغبت‌سنج شغلی استرانگ و یا تست MBTI) استفاده کرد. هر چند نتیجه تمام این تست‌ها باید منجر به خودشناسی هر چه بیشتر ما بشود تا خودمان بتوانیم بهترین انتخاب‌ها را در مسیر شغلی داشته باشیم.

تست دیسک رایگان

باز هم تاکید می‌کنیم که تست دیسک، مانند دیگر آزمون‌ها، موفقیت یا شکست شما را در یک شغل، تعیین نمی‌کند و فقط شما را با تمایلات و ترجیحات رفتاری‌تان آشنا می‌کند.

جمع‌بندی:

 • همه تیپ‌های شخصیتی آزمون دیسک، با ارزش‌اند و هیچ تیپ شخصیتی بر دیگری برتری ندارد.
 • در هر فرد، هر چهار تیپ شخصیتی دیسک وجود دارد؛ تنها میزان آن در افراد متفاوت است.
 • نوع و سبک کار کردن شما در محیط کاری، به عوامل متعدد دیگری (به‌جز تیپ شخصیتی دیسک) مثل تجربه‌های زندگی، تحصیلات و … نیز وابسته است.
 • شناخت بیشتر از خود، به شما کمک می‌کند در محیط کاری، ارتباطات موثرتری را با دیگران تجربه کنید.
 • با استفاده از نتایج آزمون دیسک در محیط کار، می‌توانید کیفیت کاری بهتری داشته باشید.

استفاده اشتباه از تست مدل رفتاری DISC ممکن است چه تبعاتی داشته باشه؟

 • تست‌های شخصیت‌شناسی را باید با دقت پاسخ بدهیم؛ سریع و سرسری خواندن سوالات و گزینه‌ها، از دقت نتیجه کم می‌کند.
 • باید طبق تجربه و درکی که از شخصیت و رفتار خود داریم به تست DISC جواب بدهیم؛ نباید تصویری ایده‌آل یا غیرواقعی از خودمان بروز بدهیم.
 • بهتر است هنگام پاسخ دادن به تست DISC، با دید مثبت به خودمان به سوالات جواب بدهیم. پاسخگویی از روی عدم اعتمادبه‌نفس، نتیجه اشتباهی به ما می‌دهد که ممکن است با واقعیت رفتاری‌مان منطبق نباشد.
 • یکی از نکات مثبت تست دیسک این است که هر چهار مولفه رفتاری را مثبت تعریف می‌کند. در وهله اول روی مشخصه‌های مثبت هر تیپ رفتاری تاکید کرده و در مرحله دوم پیشنهادهایی برای بهبود رفتارها مطرح می‌کند.
 • مطلق‌انگاری نتیجه تست‌های شخصیت‌شناسی و رفتارشناسی کار نادرستی است. این تست‌ها فقط ابزاری برای شناخت بهتر خودمان در کنار بقیه ابزار مثل تجربه کردن، از خود نوشتن، مشاوره و روان‌کاوی هستند. نتایج این تست‌ها وقتی در کنار تجربه‌های روزمره ما قرار می‌گیرد، کم‌کم به درک بهتر ما از خودمان منجر شده و طبیعتا نباید از یک تست، انتظار نتیجه دقیق و قطعی داشته باشیم.

برای موثر بودن تست دیسک لازم است چند ساعتی را به بررسی نتایج آن و روزهایی را به پیگیری رفتارهایمان اختصاص بدهیم. تست دیسک زمانی برای ما موثر است که باتوجه به پیشنهاداتی که در ارتباط با نتیجه آزمون به ما می‌دهد، توانسته باشیم رفتارمان را بهبود بدهیم.

در تحلیل نتایج تست DISC، باورهای اشتباه زیادی برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد. برای مثال، این باور که افراد با مولفه بالای I، رهبران یا فروشنده‌های بهتری خواهند شد. منطق پشت این باور هم کاملا مشخص است؛ افراد با این مولفه، با دیگران تعامل زیادی برقرار می‌کنند و توانایی متقاعد کردن بالایی دارند. همان‌طور که عده زیادی از افراد این گروه، خونگرم، صمیمی و اجتماعی هستند، مطمئنا عده‌ای هم این ویژگی‌ها را نداشته و یا ممکن است کاملا برعکس رفتار کنند. این مسئله، به‌دلیل تفاوت میزان هوش اجتماعی این دو دسته با هم به وجود می‌آید.

کجا می‌شود تست دیسک رایگان را انجام داد؟ و نحوه پاسخ‌دهی به آن چگونه است؟

انتهای همین مطلب، تست دیسک رایگان را در اختیارتان قرار داده‌ایم. شما می‌توانید از این آزمون برای شناخت بیشتر خودتان استفاده کنید.

این تست ۴۸ سوال دارد و پاسخ دادن به سوالات آن، به حدود ۱۵-۲۰ دقیقه زمان نیاز دارد.

اگر هم علاقه‌مندید که زودتر از انجام تست، از تفسیر آزمون DISC برای هر مولفه، مطلع بشوید، می‌توانید از مطالب زیر استفاده کنید.

معرفی نرم افزار مدیریت پروژه «همتیک»

سیستم مدیریت پروژه همتیک

مدیریت کارها و زمان و هزینه‌ها، مدیریت کارمندان و نیروهای سازمانی، شناسایی ارزش تولیدی هر نفر و تسلط بر اطلاعات پروژه‌ها مزایای زیادی برای سازمان به همراه خواهد داشت. در صورتی که پروژه‌ها از کنترل خارج شوند تصمیم‌گیری دشوار، مدیران کلافه و سازمان دچار افول جدی می‌شود. با کمک نرم افزار مدیریت پروژه میتوان تمامی جزئیات مربوط به پروژه‌ها و کارهای یک شرکت یا سازمان را به راحتی برنامه ریزی کرد.

نرم افزار مدیریت پروژه همتیک در بستر شبکه اجتماعی تولید شده تا کاربران به‌­راحتی، در هر جا و هر زمان تنها با داشتن یک تلفن همراه هوشمند بتوانند از مسئولیت و کارهای خود مطلع شوند، با همکاران و اعضای تیم خود درباره مسائل مختلف به گفت‌وگو بپردازند، داشبورد کارهای خود را ببینند و کاربرگ زمان (Time-Sheet) کارهای خود را وارد کنند، گزارشات خود را ثبت نمایند و به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیازشان دسترسی داشته‌باشند.

با استفاده از سیستم مدیریت پروژه همتیک، مدیران پروژه میتوانند پروژه‌های خود را برنامه ریزی کنند، سطح دسترسی تمامی اعضای تیم را مشخص کنند، مسئولیت و کارها را تعریف کرده و به اعضای تیم تخصیص دهند، برای هر کار و مزایای استفاده از نمودارهای تیک یا مسئولیت ناظری که کار را تأیید کند، تعیین کنند و به وسیله‌ی گزارشات کاربردی و دقیق از وضعیت تمامی پروژه‌ها مطلع شوند. آنها همچنین میتوانند به تبادل نظرات و تجربه‌های خود با سایر کاربران بپردازند و در نهایت نیز می‌توانند زمان و هزینه‌ی برنامه‌ریزی شده و آنچه به طور واقعی رخ داده است را مقایسه کرده و دلایل خطای برنامه‌ریزی را مشخص کنند و در برنامه‌­های آتی این خطای محاسبه را به حداقل رسانند.

کوین مارکت کپ چیست؟ + صفر تا صد شرایط خرید، سیگنال و لیست شدن در سایت Coinmarketcap.com

 کوین مارکت کپ چیست؟ + صفر تا صد شرایط خرید، سیگنال و لیست شدن در سایت Coinmarketcap.com

وب سایت کوین مارکت کپ (Coinmarketcap.com) یکی از پرکاربردترین وب سایت‌ها در زمینه ارز دیجیتال است که اطلاعات زیادی در خصوص بازار کریپتو و صرافی رمز ارز دیجیتال در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

به گزارش ایمنا، وب سایت Coinmarketcap یکی از سایت‌های برتر در حوزه ارزهای دیجیتال است. در این سایت می‌توان تمامی اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت، میزان حجم بازار، رتبه بندی، تاریخچه معاملات ارزهای دیجیتال و توضیحات کامل در مورد ارزهای دیجیتال را مشاهده کرد. این سایت به عنوان مرجع به‌روزترین اخبار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود که می‌توان با مراجعه کردن به بخش هر ارز دیجیتال، اطلاعات کاملی در این زمینه کسب کرد و با کسب اطلاعات کامل در مورد هر ارز دیجیتال اقدام به خرید آن نمود.

ویژگی‌های کوین مارکت کپ

 • ارائه آخرین تغییرات نرخی رخ داده در بیش از ۱۱ هزار رمزارز موجود در بازار
 • امکان داشتن پرتفوی رایگان با قابلیت شخصی سازی
 • لیستی از تمامی صرافی‌های دنیا به صورت رتبه‌بندی شده بر اساس امتیاز کاربران
 • داشتن دیده‌بان شخصی (Watch List) جهت رصد کردن رمزارزها
 • ارائه اپلیکیشن کاربردی

در نوار بالایی صفحه وب سایت ، در قسمت نوار آبی رنگ می‌توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید.

 کوین مارکت کپ چیست؟ + صفر تا صد شرایط خرید، سیگنال و لیست شدن در سایت Coinmarketcap.com

Cryptos: در این قسمت می‌توانید تمامی ارزهای دیجیتالی که در سایت حمایت و پشتیبانی می‌شود را مشاهده کنید.

Exchanges: تعداد صرافی‌هایی را نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال را حمایت و پشتیبانی می‌کند.

Market Cap: حجم بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد.

۲۴h Vol: میزان حجم بازار در ۲۴ ساعت گذشته را نشان می‌دهد.

Dominance: این قسمت نشان دهنده این است که کدام یک از ارزهای دیجیتال بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

قسمت بعدی وب سایت کوین مارکت کپ، Cryptocurrencies است که در این قسمت می‌توانید با ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش کل بازار را مشاهده کنید و اطلاعاتی در مورد هر ارز را مشاهده کنید.

 کوین مارکت کپ چیست؟ + صفر تا صد شرایط خرید، سیگنال و لیست شدن در سایت Coinmarketcap.com

Price: قیمت لحظه‌ای هر ارز دیجیتال نشان داده می‌شود که میانگین قیمت‌هایی است که در دیگر صرافی‌ها گزارش می‌شود. البته منبع اصلی این قیمت، صرافی بایننس است.

۲۴h%: تغییرات هر ارز دیجیتال را در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که میزان کاهش یا افزایش آن چقدر است.

۷d%: تغییرات رشد هر ارز دیجیتال را نسبت به ۷ روز گذشته نشان می‌دهد.

Market Cap: حجم هر ارز دیجیتال را به صورت مستقل نشان می‌دهد.

Volume (۲۴h): حجم پول معامله شده هر ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته را نشان می‌دهد.

Circulating Supply: میزان توکن های در گردش بازار را نشان می‌دهد.

Last ۷ Day: نمودار هر ارز دیجیتال را در ۷ روز گذشته نمایش می‌دهد.

با کلیک بر روی کاردانو وارد صفحه مربوط به آن در کوین مارکت کپ می‌شویم؛ در این صفحه می‌توانید اطلاعات مربوط به رتبه، قیمت، میزان کاهش و افزایش ارز در ۲۴ ساعت گذشته، وایت پیپر ارز دیجیتال مورد نظر، قابل استخراج بودن یا نبودن و همچنین قیمت بر پایه بیت کوین و اتریوم آن را مشاهده کنید؛ همچنین می‌توانید ارز دیجیتال مورد نظر خودتان را با انتخاب گزینه ستاره که در کنار نام ارز دیجیتال است به Watchlist خود اضافه کنید.

 کوین مارکت کپ چیست؟ + صفر تا صد شرایط خرید، سیگنال و لیست شدن در سایت Coinmarketcap.com

Price: در این بخش حجم معاملات را با توجه به زمانی که در قسمت چارت مشخص کردیم تا زمان فعلی ما نشان می‌دهد.

Market Cap: نمودار حجم معاملات را از زمان تعیین شده در روی چارت تا زمان فعلی ما نشان می‌دهد.

Trading view: با کلیک این گزینه به سایت تریدینگ ویو (Trading View) منتقل می‌شویم و می‌توانیم چارت قیمتی رمز ارز مورد نظر را در اینجا مشاهده کنیم و می‌توانیم از قابلیت‌های دیگر و ابزارهای دیگر این بخش برای تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

پورتفولیو

تمام جزئیات معاملات خود را می‌توان در پورتفویلو وارد کنید و سوابق معاملات نگهداری و تجزیه و تحلیل می‌شود. زمانی که رمزارزی را در این بخش وارد کنید به صورت خودکار قیمت مشخص می‌شود. می‌توانید قیمت را با توجه به زمان خرید تغییر دهید.

امکان نوشتن یادداشت نیز وجود دارد. این مشخصه به شما کمک می‌کند که متوجه شوید از کدام صرافی ارز خود را خریداری کرده‌اید. در پورتفلیو نمودار خطی میزان سود هر رمزارز به صورت جداگانه نشان داده می‌شود. همچنین کل سود و زیان شما نیز نمایش داده می‌شود.

مارکت (Market)

 کوین مارکت کپ چیست؟ + صفر تا صد شرایط خرید، سیگنال و لیست شدن در سایت Coinmarketcap.com

برگ مارکت نشان می‌دهد که رمزارز مورد نظر در چه بازارهایی فعالیت می‌کند

این قسمت شامل سه بخش Spot, Perpetual و Future است که با کلیک بر روی هر کدام می‌توانیم ببینیم که در هر یک از بازارها با چه صرافی‌هایی، با چه نمادی، با چه قیمتی و چه حجم معاملاتی فعالیت دارد.

بخش تغییرات قیمتی گذشته (Historical Data)

این بخش نشان می‌دهد که در روزهای گذشته ارز با چه قیمتی (باز/بسته) شده است همچنین میزان حجم معاملات آن نیز در این بخش نمایش داده می‌شود.

بخش اطلاعات تیم سازنده (Project Info)

این بخش اطلاعاتی درباره تیمی که در این پروژه فعالیت دارند به ما می‌دهد.

بخش کیف پول‌ها (Wallet)

کیف پول‌های نگه داری ارز.

 کوین مارکت کپ چیست؟ + صفر تا صد شرایط خرید، سیگنال و لیست شدن در سایت Coinmarketcap.com

بخش خبری (News)

اخبار مربوط به رمز ارز را با ذکر منبع و زمان انتشار نشان می‌دهد.

بخش شبکه‌های اجتماعی پروژه (Social)

این قسمت شبکه‌های اجتماعی که این ارز در آن فعالیت دارد را به مخاطب معرفی می‌کند.

بخش آنالیز (Analysis)

این قسمت شاخص ترس و طمع هر رمز ارز را نشان می‌دهد با استفاده از این بخش می‌توانید جایگاه ارز دیجیتال موردنظر خود و شاخص‌های مرتبط با آن را بررسی کنید.

 کوین مارکت کپ چیست؟ + صفر تا صد شرایط خرید، سیگنال و لیست شدن در سایت Coinmarketcap.com

سواپ کوین مارکت کپ

یکی از جدیدترین ویژگی‌های سایت کوین مارکت کپ را می‌توان سواپ کننده ارزهای دیجیتال آن نام برد. با استفاده از این ویژگی می‌توانید کیف پول خود را به صرافی غیرمتمرکز DEX کوین مارکت کپ که در فاز اول فقط یونی سواپ ورژن ۱ و ۲ را پشتیبانی می‌کند متصل نمائید و ارزهای دیجیتال را به یکدیگر تبدیل کنید.

معرفی کشورهای پذیرنده بیت کوین

بعد از آنکه کشور السالوادور بیت کوین را در کنار دلار آمریکا به عنوان ارز رسمی خود پذیرفت، سایت کوین مارکت کپ در منوی اصلی خود اقدام به معرفی کشورهایی که بیت کوین را قانونی می‌دانند و آن را به عنوان واحد پول رسمی خود پذیرفته اند، اضافه کرده است.

 کوین مارکت کپ چیست؟ + صفر تا صد شرایط خرید، سیگنال و لیست شدن در سایت Coinmarketcap.com

کوین مارکت کپ فارسی

کوین مارکت کپ یک سایت انگلیسی است که در سال ۲۰۲۰ توسط صرافی بایننس خریداری شده است. می‌توانید با استفاده از گوگل ترنزلیت این سایت را به فارسی ترجمه کرده و بدین ترتیب نسخه فارسی در دسترس است.

چسب کاشت میلگرد فیشر ای‌ام‌ پلاس FISCHER FIS EM PLUS

4 (17)

چسب کاشت میلگرد فیشر ای بی FISCHER FIS EB

چسب کاشت میلگرد فیشر ای بی FISCHER FIS EB

چسب کاشت میلگرد فیشر پی FISCHER FIS P

چسب کاشت میلگرد فیشر ای‌ پی FISCHER FIS EP

چسب کاشت میلگرد فیشر هیبرید تایگ اچ تی ۲ FISCHER FIS HYBRIDE TIGE HT II

چسب کاشت میلگرد فیشر وی زرو FISCHER FIS V Zero

چسب کاشت میلگرد فیشر وی ال FISCHER FIS VL

چسب کاشت میلگرد فیشر هیبرید فرس اچ اف FISCHER FIS HYBRIDE FERS HF

چسب کاشت میلگرد فیشر اچ بی FISCHER FIS HB

چسب کاشت میلگرد فیشر پی پلاس FISCHER FIS مزایای استفاده از نمودارهای تیک P PLUS

چسب کاشت میلگرد فیشر وی پلاس FISCHER FIS V PLUS

چسب کاشت میلگرد فیشر گرین FISCHER FIS GREEN

چسب فیشر وی FISCHER FIS V 360 S

چسب کاشت میلگرد فیشر اس بی FISCHER FIS SB

 • نقد و بررسی
 • دیدگاه ها
 • پرسش و پاسخ
 • سایر فروشندگان موجود

نقد و بررسی اجمالی چسب کاشت میلگرد فیشر ای‌ام‌ پلاس FISCHER FIS EM PLUS

چسب کاشت میلگرد فیشر FISCHER EM PLUS :

قدرت چسبندگی بالا و انقباض سریع چسب فیشر EM PLUS سبب شده است که مواد چسب با کمترین نیرو در شیار بتن‌ها جای بگیرد و برای رادهای رزوه شده با قطرهای 8 میلی‌متر تا 30 میلی‌متر استفاده شود همچنین توانایی گیرش آرماتورهایی با قطر 8 میلی‌متر تا 40 میلی‌متر را دارد.

عمق‌های مختلف کاشت میلگرد باعث می‌شود که در ایده‌ال ترین حالت باربری خود قرار گیرد و در اتلاف وقت و مصرف چسب نیز صرفه‌جویی شود.

 • کیفیت بسیار بالا
 • تاییدیه زلزله
 • سرتیفیکیت بلند مدت
 • قابل استفاده در آب
 • قیمت بسیار مناسب
 • نسخه تقلبی از این چسب در بازار مشاهده شده

تشخیص چسب فیشر EM PLUS اصل

از آنجا که امروزه کلاهبرداری‌ها و سودجویی افراد زیاد شده است، کالاهای متقلب روانه‌ی بازار شده که این نمونه‌های فیک کاملا با نمونه‌ی اورجینال مشابه بوده و تنها کسانی که مدام با آن‌ها سروکار دارند و به‌صورت تخصصی در آن حوزه مشغول به فعالیت هستند تفاوت بین فیک و اصل آن‌ها را می‌فهمند. همان‌طور که می‌دانید چسب‌های کاشت میلگرد وارداتی بوده و به همین دلیل نمونه‌های فیک آن در بازار بسیار موجود است؛ به همین دلیل کمپانی‌های سازنده‌ی چسب کاشت میلگرد از جمله کمپانی فیشر به دنبال راهکاری بودند تا کاری کنند هم مردم عادی و هم فروشندگان تفاوت میان چسب فیشر EM PLUS اصلی و چسب فیشر FISCHER EM PLUS فیک را بدانند.

اولین نکته‌ای که باید در این رابطه بدانید این است که برند فیشر یک نمونه چسب کاشت میلگرد دارد که از نظر اسمی تقریبا متشابه است و به همین دلیل مردم را دچار شک می‌کند، این چسب، چسب کاشت میلگرد فیشر EB نام دارد که از لحاظ گرید شیمیایی از چسب فیشر EM PLUS بسیار پایین‌تر بوده و قیمت آن نیز حدود ۳ یورو ارزان‌تر از فیشر EM PLUS است.

دومین نکته‌ای که باید در این زمینه بدانید این است که کمپانی فیشر برای جلوگیری از سودجویی افراد متقلب، لیبل یا برچسب هشدار به همراه یک هولوگرام فیشر روی سطل‌ها نصب کرده است.

سومین نکته‌ای که باید هنگام خرید چسب فیشر EM PLUS به آن دقت کنید این است که دفترچه‌ی رنگی باکیفیتی است که روی چسب‌های فیشر قرار دارد و این دفترچه تنها روی چسب‌های اورجینال فیشر قرار دارد.

شما خریداران محترم می‌توانید برای خرید چسب کاشت میلگرد فیشر EM PLUS اورجینال، از بازرگانی تیک سازه آن را با ضمانت اصالت خریداری کنید.

راه‌های ارتباطی تیک سازه جهت خرید چسب فیشر EM PLUS :

شماره تماس: ۰۹۲۰۲۷۵۲۵۰۰

تشخیص چسب فیشر EM PLUS اصل

از آنجا که امروزه کلاهبرداری‌ها و سودجویی افراد زیاد شده است، کالاهای متقلب روانه‌ی بازار شده که این نمونه‌های فیک کاملا با نمونه‌ی اورجینال مشابه بوده و تنها کسانی که مدام با آن‌ها سروکار دارند و به‌صورت تخصصی در آن حوزه مشغول به فعالیت هستند تفاوت بین فیک و اصل آن‌ها را می‌فهمند. همان‌طور که می‌دانید چسب‌های کاشت میلگرد وارداتی بوده و به همین دلیل نمونه‌های فیک آن در بازار بسیار موجود است؛ به همین دلیل کمپانی‌های سازنده‌ی چسب کاشت میلگرد از جمله کمپانی فیشر به دنبال راهکاری بودند تا کاری کنند هم مردم عادی و هم فروشندگان تفاوت میان چسب فیشر EM PLUS اصلی و چسب فیشر FISCHER EM PLUS فیک را بدانند.

اولین نکته‌ای که باید در این رابطه بدانید این است که برند فیشر یک نمونه چسب کاشت میلگرد دارد که از نظر اسمی تقریبا متشابه است و به همین دلیل مردم را دچار شک می‌کند، این چسب، چسب کاشت میلگرد فیشر EB نام دارد که از لحاظ گرید شیمیایی از چسب فیشر EM PLUS بسیار پایین‌تر بوده و قیمت آن نیز حدود ۳ یورو ارزان‌تر از فیشر EM PLUS است.

دومین نکته‌ای که باید در این زمینه بدانید این است که کمپانی فیشر برای جلوگیری از سودجویی افراد متقلب، لیبل یا برچسب هشدار به همراه یک هولوگرام فیشر روی سطل‌ها نصب کرده است.

سومین نکته‌ای که باید هنگام خرید چسب فیشر EM PLUS به آن دقت کنید این است که دفترچه‌ی رنگی باکیفیتی است که روی چسب‌های فیشر قرار دارد و این دفترچه تنها روی چسب‌های اورجینال فیشر قرار دارد.

شما خریداران محترم می‌توانید برای خرید چسب کاشت میلگرد فیشر EM PLUS اورجینال، از بازرگانی تیک سازه آن را با ضمانت اصالت خریداری کنید.

راه‌های ارتباطی تیک سازه جهت خرید چسب فیشر EM PLUS :

شماره تماس: ۰۹۲۰۲۷۵۲۵۰۰

چسب کاشت میلگرد فیشر FISCHER EM PLUS چیست؟

چسب کاشت میلگرد فیشر FISCHER EM PLUS یکی از چسب‌های برند فیشر و ساخت کشور آلمان است. این چسب دوجزئی بوده و یکی از چسب‌های قوی کاشت میلگرد محسوب می‌شود که برای کاشت بتن‌های ترک‌دار، بدون ترک، سنگ و غیره بسیار مناسب است. همچنین چسب کاشت میلگرد ای ام پلاس فیشر برای فشرده‌سازی اتصالات برشی لایه‌های بتنی، قفسه‌ها، سازه‌های فولادی سنگین، ساخت سیلوها، موانع صدا و اتصالات در سوراخ‌های اشباع‌شده از آب مورداستفاده قرار می‌گیرد. چسب کاشت میلگرد فیشر FISCHER EM PLUS برای استفاده در سوراخ‌هایی بافاصله کم و لبه‌هایی باضخامت کم نیز کاربرد دارد و باعث می‌شود که نیروی واردشده بر سطح یکنواخت شود.

نگه‌داری از این چسب کاشت میلگرد فیشر بسیار ساده بوده و کافی است در جای خشک و خنک در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد دور از تابش نور خورشید نگهداری شود.

چسب کاشت میلگرد فیشر FISCHER EM PLUS

چسب اپوکسی فیشر FISCHER EM PLUS

با تیک سازه خریدی بدون واسطه را با حداقل هزینه و زمان تجربه کنید.

جهت خرید چسب فیشر EM PLUS از نمایندگی فروش با نازل‌ترین قیمت با مجموعه تیک سازه در ارتباط باشید.

راه‌های ارتباطی تیک سازه:

شماره تماس: ۰۹۲۲-۲۷۵-۲۵۰۰

جدول مشخصات چسب اپوکسی فیشر FISCHER EM PLUS

نام محصولچسب کاشت میلگرد فیشر FISCHER EM PLUS
حجم۳۹۰ میلی‌لیتر
وزن۵۵۰ گرم
گارانتیضمانت سلامت فیزیکی و اصل بودن کالا
تاریخ انقضاسه سال پس از تولید
تأییدیه‌ها چسب کاشت میلگرد فیشر FISCHER EM PLUSتأییدیه ETA-Dibt اروپا برای بتن‌های ترک‌دار و بدون ترک
تأییدیه ICC-ES برای بتن ترک دسته لرزه‌ای
تأییدیه SEISMIC با شاخصه C1 و C2 | تأییدیه موسسه ساختمان و محیط‌ زیست آلمان (IBU)
مکانیسمترکیبی از رزین اپوکسی و سخت‌کننده است که در دو ظرف جداگانه قرار دارند و هنگام اجرای کاشت با یکدیگر ترکیب می‌شوند
موارد مصرفصنایع مختلف مانند ساختمان‌سازی، تونل سازی، سدسازی، ریل سازی، بنادر و .

انکر شیمیایی فیشر FIS EM PLUS :

چسب کاشت بولت فیشر FISCHER EM PLUS تشکیل‌شده از رزین اپوکسی و سخت‌کننده که در دو ظرف جداگانه به یکدیگر چسبیده اند و دو جزء چسب هنگام کاشت میلگرد با یکدیگر مخلوط می‌شوند و یک اتصال با مقاومت بالا به ارمغان می‌آورند. مقاومت بالای فیشر ای ام پلاس سبب شده است که از این چسب در صنایع مختلف مانند ساختمان‌سازی استفاده‌های زیادی شود و حتی از این چسب برای ساخت سد و ریل نیز استفاده می‌کنند. چسب کاشت میلگرد فیشر FISCHER EM PLUS دارای تائیدیه اروپا ETA-DIBT و تائیدیه IBU آلمان است و ازنظر کارشناسان خارج از کشور برای مقاوم‌سازی بتن‌های ترک‌دار و سازه‌هایی که در مناطق زلزله‌خیز واقع‌اند بسیار مناسب و کاربردی هست.

انکر شیمیایی EM فیشر انعطاف‌پذیری بالایی دارد و در نقاط حفاری‌شده و یا پر آب به کار می‌رود چراکه مقاومت خوردگی فوق‌العاده‌ای دارد و بدین‌صورت ایمنی بیشتری را به بار می‌آورد.

مشخصات چسب فیشر FISCHER EM PLUS :

قدرت چسبندگی بالا و انقباض سریع چسب فیشر EM PLUS سبب شده است که مواد چسب با کمترین نیرو در شیار بتن‌ها جای بگیرد و برای رادهای رزوه شده با قطرهای ۸ میلی‌متر تا ۳۰ میلی‌متر استفاده شود همچنین توانایی گیرش آرماتورهایی با قطر ۸ میلی‌متر تا ۴۰ میلی‌متر را دارد.

عمق‌های مختلف کاشت میلگرد باعث می‌شود که در ایده‌ال ترین حالت باربری خود قرار گیرد و در اتلاف وقت و مصرف چسب نیز صرفه‌جویی شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.